Obsah

Zapojení do projektů

C:UserspaldavDesktopLogaLogolinkyRGBJPGIROP_CZ_RO_B_C RGB_malý.jpg

 

Název projektu: Modernizace infrastruktury ZŠ Dobřív; Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016463

Cíl projektu: Hlavním cílem realizace projektu je rekonstrukce stávající infrastruktury základní školy, díky které vznikne jedna odborná učebna o kapacitě 20 žákovských míst, která bude využita k výuce odborných předmětů: Anglický jazyk, Informatika a Přírodní vědy (Prvouka, Přírodověda). V učebně budou provedeny nezbytné stavební úpravy (bez vazby na stavební řízení, tj. výměna podlahové krytiny a výměna stropní krytiny, výmalba prostor), dále bude provedena nezbytná rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů (tak aby bylo možné odbornou učebnu již vybavit potřebným ICT), včetně drážkování a krytého rozvodu kabeláže v podlaze. Následně bude učebna vybavena interaktivní sestavou, vizualizerem, mobilními notebooky pro žáky a vyučujícího pedagoga Jedná se jednoetapový projekt.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa: PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj
Investiční priorita: IP 9d: Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Opatření integrované strategie: 4. Vzdělávání

Číslo výzvy MAS Aktivios, z.s.: 7.výzva MAS Aktivios, z.s.-IROP-Infrastruktura do vzdělávání II.

Číslo výzvy ŘO IROP: 68. výzva IROP – zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD-SC 4.1.

 

Předpokládané ukončení projektu: 31.08.2022

Žadatel a příjemce podpory: Základní škola Dobřív, okres Rokycany

Předpokládané náklady projektu: 1 213 162,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu: 997 708,00 Kč

Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 947 822,60 Kč (95 %)

Příspěvek ze státního rozpočtu: 0,- Kč (0 %)

Vlastní zdroj financování: 49 885,40 Kč (5 %)