Obsah

Zapojení do projektů

.

Pa­t­ří­me ke ško­lám za­po­je­ných do pro­jek­tu Po­má­há­me ško­lám k úspě­chu, a je­hož pod­po­rou roz­ví­jí­me u na­šich žá­ků čte­nář­ství a pi­sa­tel­ství, čte­nář­skou a kri­tic­kou gra­mot­nost. Ve­de­ní ško­ly i uči­te­lé po­si­lu­jí ve ško­le kul­tu­ru pod­po­ru­jí­cí uče­ní žá­ků a pro­fes­ní roz­voj uči­te­lů. Pro­jekt Po­má­há­me ško­lám k úspě­chu ini­ci­o­va­la a dlou­ho­době pod­po­ru­je Na­da­ce The Kell­ner Fa­mi­ly Foun­dati­on. www.​kellnerfoundation.​cz