Obsah

Zapojení do projektů

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III.

v území SO ORP Rokycany

(MAP III.)

NAŠE ŠKOLA je aktivně zapojena do realizace projektu s názvem: „Místní akční
plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III.“, reg. č. projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022981 (dále jen MAP III
.), jehož nositelem je
Město Rokycany, představitel ORP pro regionální školy v působnosti SO ORP Rokycany.
Projekt je realizován v rámci Výzvy č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní
ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), je finančně podpořen
z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.


Doba realizace projektu: od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2023


CÍLE PROJEKTU/VÝSTUPY:
Projekt MAP III. zajistí pokračování a zejména udržení výše kvality nastavené spolupráce
všech aktérů vzdělávání na území SO ORP Rokycany, která byla budována a systematicky
rozvíjena již od roku 2016 až dosud (MAP I., MAP II.) a prokazatelně vede ke zlepšení
kvality vzdělávání ve 32 školských subjektech, což představuje 97 % škol působících na
daném území dle Rejstříku škol MŠMT.
Cílem MAP III. je nadále podporovat a rozvíjet proces strategického řízení a plánování,
který vede k naplnění konkrétních cílů a vizí škol nejen dle územní strategie MAP
a souvisejícího Strategického rámce MAP, ale i dle dílčích potřeb regionu, které jsou
definovány v dílčích ročních akčních plánech (RAP). Společnou snahou území
a především zapojených škol je bezezbytku aktivity v RAP v závazně stanoveném
časovém termínu splnit – realizovat.
Dílčím cílem MAP III. je udržet funkční Realizační tým MAP po dobu přechodného období
mezi operačními programy OP VVV (období 2014-2020) a OP JAK (období 2021-2027),
a to včetně zabezpečení stálé dostupnosti odborných kapacit v území, a také vyhodnocení
přínosu MAP I., MAP II. principem externí evaluace (3E+). Projekt MAP III. tedy
zabezpečuje návaznost podpory škol prostřednictvím „MAP“ v období od 1.9.2022 do
30.11.2023, kdy během tohoto období dojde k připravenosti škol v území SO ORP
Rokycany na realizaci MAP IV., tj. budou definovány vzdělávací opatření a aktivity vedoucí
k rozvoji škol jako celku v souladu s prioritami Strategie 2030+.
ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU MAP III. A KONTAKTY:

https://www.rokycany.mapplzensko.cz/

MAP 3 (65.16 kB)

Vážení rodiče a přátelé školy,

informujeme Vás o aktualizaci klíčových dokumentů pro území SO ORP
Rokycany v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem
Rokycany v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III.,
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022981, který je financován z OP VVV.
Tyto dokumenty aktualizují priority, strategické cíle a související opatření pro
následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného
vzdělávání v našich školách.
Dokumenty jsou uveřejněny na tomto odkaze: MAP Rokycany | Místní
Akční Plán v ORP Rokycany (mapplzensko.cz)
Na odkaze také naleznete možnost tyto dokumenty připomínkovat, a to v termínu do
11. 09. 2023.
Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!