Obsah

Vzdělávací program školy

"Neučíme se pro školu, ale pro život" (Seneca ml.)

Škola vychází ze zásad a cílů stanovených školským zákonem. Dává si za úkol vytvářet pro žáky bezpečné prostředí pro jejich všestranný rozvoj a společnými postupy podporovat u žáků získávání kompetencí uplatnitelných v životě s ohledem na individualitu, kterou díky malému počtu dětí můžeme dobře podchytit. Chceme využít s spojení jednotlivých ročníků ve třídách k rozvoji sociálního cítění a chování, k adekvátní komunikaci mezi dětmi a získávání celistvého pohledu na okolní svět.
 Vést žáky ke zdravému životnímu stylu, k odpovědnosti za své činy a zdraví, probouzet u nich kladný vztah k práci, radost z výsledků a pocit uspokojení z vlastní činnosti.Vzhledem k poloze školy a možnostem práce na školním pozemku se zaměřujeme na environmentální výchovu a podporujeme především rozvoj dětí ke vztahu k životnímu prostředí. Díky získání titulu EKO ŠKOLA je ekologické zaměření naší školy hodně preferováno, aktivně jsme zapojeni v dalším projektu Les ve škole - škola v lese. Naším cílem je obohacovat výchovně- vzdělávací proces o nové formy a metody práce, věnovat se jak integrovaným žákům, tak podporovat talenty. Škola se chce profilovat individuálním přístupem k žákům. Vycházíme z toho, že škola je místo, kde dítě tráví značnou část dne, a proto je pro něj výhodné a potřebné, když rodina a škola o sobě ví a jsou pokud možno aktivně propojené. Škola by měla dýchat rodinnou atmosférou, což je jedno z hlavních preferencí naší koncepce. Každý rodič má právo vědět, jak se jeho potomek učí, znát přístupy a způsoby, jakými je výuka vedena, jak se s dítětem zachází. Interakci mezi rodičem, vyučujícím a žákem je kladem velký význam. Rodiče jsou motivováni ke spolupráci - účast na společných akcích (výlety, zábavné programy), brigády (svépomocné práce v areálu školy). Základním úkolem školy je dát dětem dostatek možností a podnětů, aby se samy učily a aktivně objevovaly svět okolo sebe. Smyslem tohoto přístupu je především získat děti pro vzdělání, využít jejich přirozenou vnímavost a zvídavost, vzbudit v nich chuť poznávat a umožnit jim pocit uspokojení z odvedené práce tak, aby z naší školy odcházely nejen s potřebnými znalostmi, ale i dovednostmi a návyky umožňující se dobře orientovat v aktivním životě, se schopností přiměřeně řešit životní situace i s chutí dalšího vzdělávání. Škola klade důraz na šíření kladného vztahu k životu v nejširším slova smyslu, na vedení k týmové spolupráci, rozvoji osobnosti a jejího uplatnění v celku.

eko školaŠkola škola