Obsah

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ – Základní škola Dobřív

Ředitel

Mgr. Lenka Hanzlíková             reditel@zsdobriv.cz

Školní metodik prevence

Mgr. Lenka Hanzlíková             reditel@zsdobriv.cz

Výchovný poradce

Mgr. Kateřina Pešková    peskova.katerina@zsdobriv.cz

Logopedický asistent

Gabriela Vnoučková   vnouckova.gabriela@zsdobriv.cz

 

Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce, který spolupracuje s metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky, ale i všichni jmenovaní jednotlivě. Naše škola zajišťuje kdykoliv po předchozí domluvě, podle individuálních potřeb žáků a zákonných zástupců, následující školní poradenské služby:

 • poradenství žákům v oblasti učební
 • poradenství zákonným zástupcům žáka v jeho výchově a vzdělávání
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 • příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků
 • poradenství dětem zvlášť nadaným a talentovaným
 • poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu
 • kariérové poradenství žákům i zákonným zástupcům
 • poskytování poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám

Naše základní škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů pomocí různých nástrojů , pozorování, dohledy nad žáky, třídnické hodiny, komunikace s rodinou, dotazníků pro žáky a rodiče a při varovných signálech koordinuje postup výchovný poradce, svolává setkání s rodiči, konzultace s žáky a nabízí:

 • poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů – rodině a žákovi
 • poradenství v obtížných životních situacích žákům, zákonným zástupcům žáka v souvislosti s výchovou dětí
 • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Jako výchovný poradce působí Mgr. Kateřina Pešková

Jako metodik prevence působí Mgr. Lenka Hanzlíková

Konzultační hodiny  poradců a zákonných zástupců  ve středu od 13.00 do 15.00 hodin nebo po předchozí domluvě.

 

školní poradenské pracoviště.docx (17.18 kB)